Saturday 21 July
SITE NAVIGATOR
Home (Public)
SITE MAP
Browse the UROlog website

INFO SUPPORTED BY
     OUR SPONSORS
Prostaat, De Meest Gestelde Vragen Alles wat U altijd al over de prostaat wilde weten
Heldere antwoorden op veelgestelde vragen
Geschreven door UROlog redacteur en uroloog Joop Noordzij
Bestel het boek via bol.com
E-MAIL UROLOG
HONcode accreditation seal. We comply with the HONcode standard for health trust worthy information: verify here.
 
 

Patiënten informatie: UROLOGIE

URO SPECIAL. Special pages for special problems. Information on frequent urological problems. Impotence - Interstitial Cystitis - Vasectomy Reversal   NIER. Een inleiding over de vorm, ligging en grootte van de nieren en hun functie in het dagelijks leven van een mens. Over wat er mis kan gaan en hoe je daar achter komt. En wat er aan gedaan kan worden natuurlijk.   BLAAS. Waar zit-ie en waar dient-ie voor. Geeft de blaas weleens problemen en, zo ja, wat voor problemen dan wel. Wat voor onderzoek kun je doen. Welke oplossingen zijn er voor handen als de blaas niet goed functioneert.   PROSTAAT. Een, vooral voor ouderen, tot de verbeelding sprekend orgaan, waarvan velen echter niet weten waarvoor het dient of waar het precies in het lichaam is gelokaliseerd. Hoe kom je er achter of de prostaat het 'niet goed doet' of wellicht zelfs 'in de weg zit'. Hoe kunnen problemen worden opgelost. Inclusief een zelf-test om plasproblemen te kunnen inschatten.   PENIS. Een, vooral voor jongeren tot de verbeelding sprekend orgaan, waarvan velen wel weten waarvoor het dient en waar het te vinden is. Wat een flink aantal mensen niet weten is hoe het (hij) werkt en wat de mogelijkheden zijn als het (hij) niet werkt.   TESTIKEL. Evenals de nieren een dubbel uitgevoerd orgaan dat twee functies in zich verenigt. Wat kan er mis gaan, en hoe kunnen we dat oplossen. Hoe kun je de functie testen.   UROLOGIE. Wat is een uroloog eigenlijk voor iemand, wat doet hij/zij. Welk stuk van het lichaam behoort tot het 'gebied' van het specialisme urologie. Tevens de plaats voor de verantwoording van de Urologie Pagina.   Patiënten-INFORMATIE. PatiŽnt-informatie betreffende verschillende urologische onderzoeken en behandelingen. 'Wat gebeurt er met me' en 'Hoe gaan ze het doen'.   Patiënten VERENIGINGEN. Adressen van de verschillende patiŽnt verenigingen in Nederland op het gebied van urologie. UROPANEL. Vragen stellen aan het urologie panel.

Urologie

Top OMHOOG OMLAAG

Wat is Urologie

MANNEKEN PISUrologie is de tak van de geneeskunde waarvan de beoefenaren (de urologen dus) zich bezighouden met stoornissen betreffende de urinewegen in ruime zin. De urologie omhelst een relatief scherp omschreven deel van het menselijk lichaam, waarbij er echter wel overlappingen zijn met andere specialismen. Het betreft:

   
 • Afwijkingen betreffende de afvoerwegen van de nier, zoals vernauwingen van de urineleider of stenen, alsmede goed- en kwaadaardige tumoren in en om de nier en aangeboren afwijkingen.
  De nier zelf, ten aanzien van de functie ervan als 'afvalverwerker', en de bijnier behoren tot het gebied van de internist/nefroloog. Voor operatieve ingrepen aan de bijnier is de algemeen chirurg de aangewezen figuur. Ten aanzien van operaties in verband met niertransplantaties zijn in Nederland speciale teams aangesteld.
   
 • Afwijkingen van de urineblaas, zoals tumoren, stenen of aangeboren afwijkingen. Incontinentieklachten bij de vrouw behoren ook tot het 'urologisch werkgebied', alhoewel ook sommige gynaecologen (vrouwenartsen) zich hiermee bezig houden.
   
 • Afwijkingen van de plasbuis en prostaat, zoals tumoren, vernauwingen en infecties.
   
 • Afwijkingen van de penis, zoals impotentie, aangeboren afwijkingen of tumoren.
   
 • Afwijkingen van de testikel, bijbal en zaadleider, zoals ontstekingen en tumoren, alsmede bijvoorbeeld sterilisaties. Ook de mannelijke onvruchtbaarheid behoort hiertoe, hoewel soms man èn vrouw in speciale klinieken door daarin gespecialiseerde artsen worden behandeld.
Verder is er, al naar gelang de problematiek samenwerking met kinderartsen, kinderchirurgen, neurologen en fysiotherapeuten.

De urologie heeft binnen de geneeskunde altijd een aparte plaats ingenomen. Al vroeg bestond er een scheiding tussen barbiers/chirurgijns, voor het snijwerk, en de geleerde, later universitair geschoolde doctores medicinae, die werkten met kruiden en diëten. De urologen komen voort uit de steensnijders, die vroeger het land door reisden en bijvoorbeeld op kermissen, naast de voorlopers van de tandarts, meest mannelijke patiënten van hun blaasstenen afhielpen.

Blaasstenen kwamen vroeger waarschijnlijk vaker voor dan nu en gaven vaak aanleiding tot hevige pijnklachten en infecties; bij sommige patiënten verstopten ze de blaas-uitgang zodat men plotseling niet meer kon plassen. Het was vaak nog een hele toer om tijdens een pijnlijke operatie (want verdoving bestond nog niet) bij de heftig bewegende patiënt, die vaak door vier of vijf sterke mannen in bedwang gehouden moest worden, de steen uit de blaas te verwijderen. Vaak ging er dan ook wat mis, door een gebrekkige kennis van de anatomie en de snelheid waarmee gewerkt moest worden. Veel patiënten overleefden de ingreep dan ook niet of bleven na de operatie incontinent (voortdurend urineverlies) of kregen een fistel (er ontstond een gaatje naast de anus waaruit voortdurend urine druppelde). Al deze nadelen weerhielden een flink aantal mensen er echter niet van om voor hun pijnklachten, die het leven vaak ondraaglijk maakten, hulp te zoeken. Door de soms ernstige complicaties, waarbij soms meer dan de helft van de geopereerde patiënten het leven liet, was het leven van de steensnijder niet altijd een pretje. De meesten reisden dan ook rond en zorgden ervoor dat ze in korte tijd een aantal patiënten opereerden (en het geld incasseerden) om dan weer snel naar elders te vertrekken. Het is hieruit te begrijpen dat de andere snijdende 'geneeskundigen', de chirurgijns, die er ook nog een barbiersbedrijf op na hielden (wat eigenlijk nog het meeste geld opleverde), er niets voor voelden om het werk van de steensnijders over te nemen - ze konden bij problemen toch niet hun bloeiende barbierszaak in de steek laten?

De geschetste medische beroepen (chirurg, arts/internist, tandarts en uroloog) zijn lange tijd naast elkaar blijven bestaan. Pas in onze eeuw zijn de medische specialisaties fors uitgebreid.
De urologie heeft de afgelopen eeuwen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, mede dankzij de ontdekking van Röntgenstralen (waardoor bijvoorbeeld stenen goed zichtbaar werden) en doordat het mogelijk werd om met heel kleine buisjes via de plasbuis de blaas en andere urinewegen te bekijken en te onderzoeken. Door de ontwikkeling van verdoving en narcosetechnieken werd het mogelijk ingewikkelder operaties in alle rust uit te voeren.

Top OMHOOG OMLAAG

Wat doet een Uroloog nou eigenlijk?


   
 • Onderzoeken. Een heleboel mensen die met een gezondheids-probleem bij de huisarts komen hebben een probleem op urologisch gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vrouwen met blaasontstekingen of incontinentie, maar ook aan mannen met impotentie of plasproblemen en jongens met een te nauwe voorhuid of bedplassen. De meeste huisartsen hebben dan ook een ruime ervaring met veel voorkomende urologische problemen en probleempjes. In veel gevallen is de huisarts dan ook de meest aangewezen figuur om urologische ziekten voor te leggen, temeer daar hij meestal ook goed op de hoogte is van de gang van zaken in het gezin van de patiënt; een aantal ziekten, zoals bijvoorbeeld impotentie of bedplassen, kunnen ook psychische (mede)oorzaken hebben, die bij een bezoek aan de (vreemde) uroloog niet altijd goed tot uiting komen.
  Is de ziekte hardnekkig, of betreft het een urologisch ingewikkeld of minder vaak voorkomend geval, of staat al snel vast dat er mogelijk een operatie in het verschiet ligt, dan kan de huisarts naar een uroloog doorverwijzen.
  Een uroloog heeft in het algemeen spreekuur in een ziekenhuis. Meestal is er een keuze tussen meerdere ziekenhuizen, of meerdere urologen, alhoewel een huisarts meestal met één uroloog regelmatig contact heeft en daar dan ook doorgaans naar verwijst. Er zijn rond de 200 urologen in Nederland.
  Over het algemeen zal de uroloog na een eerste gesprek en lichamelijk onderzoek vaak verder onderzoek afspreken (bloedonderzoek, urineonderzoek, Röntgenfoto's, blaasonderzoek) waardoor duidelijk wordt wat er precies aan de hand is.


   

 • Behandelen.Als de diagnose is gesteld, dan zal samen met de patiënt worden besproken òf een behandeling noodzakelijk is, en zo ja, welke behandeling. Sommige patiënten, vooral mannen met plasproblemen, denken dat de uroloog meteen begint de 'messen te slijpen' zodra de patiënt een voet over de drempel heeft gezet; dat is niet zo. Gelukkig zijn er tegenwoordig voor een aantal ziekten ook simpele oplossingen of medicijnen voorhanden en kunnen de messen vaak in de lade blijven. Helaas zij er ook altijd nog ziekten die slechts langs operatieve weg kunnen worden verholpen, maar ook hier heeft de techniek niet stilgestaan en kan vaak met een kleinere, minder belastende ingreep worden volstaan dan, zeg, twintig jaar geleden.
  Vaak echter kan na nader onderzoek de patiënt worden gerustgesteld en is de gevonden 'afwijking' onschuldig en een behandeling niet nodig.


   

 • Preventie. Een kwaadaardige tumor (kanker) kan in een vroeg stadium over het algemeen goed worden behandeld, zodat de patiënt kan worden genezen. Dit geldt evenzeer voor kanker van nier, blaas, prostaat, penis en testikel. In een aantal gevallen kan het zinvol zijn om middels periodiek onderzoek te trachten deze 'vroege tumoren' op te sporen. Het gaat hierbij derhalve niet om echte preventie, waarbij een ziekte kan worden voorkomen, maar om zogenaamde vroege opsporing, met het doel om de eventueel aanwezige kanker te vinden als-ie nog heel klein, en dus te genezen is. Met dit doel wordt op dit moment in de regio Rotterdam een bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker gedaan. Aangezien zoiets heel duur is en het vooralsnog onduidelijk is of het werkelijk lukt om op deze manier meer mannen te kunnen genezen, moet het proef-onderzoek in Rotterdam uitwijzen of e.e.a. ook landelijk ingevoerd zou kunnen worden.
  Screening, want zo heet zoiets in goed nederlands, kan echter ook in niet-kwaadaardige gevallen nuttig zijn. Zo kunnen mannen zichzelf 'screenen' op plasproblemen middels de vragenlijst elders op deze Urologische Pagina. Sommige mannen denken namelijk dat slechter plassen 'gewoon' bij de leeftijd hoort, met als mogelijk gevolg dat ze zich pas tot de huisarts wenden als het echt niet meer gaat en inmiddels beschadigingen van de blaas zijn opgetreden die niet meer terug te draaien zijn. Tevens heeft een bezoek aan de huisarts het voordeel dat deze dan de mogelijkheid heeft om de prostaat op mogelijke kanker te onderzoeken.

Top OMHOOG

Verantwoording Urologie pagina


   
 • Waarom deze Urologische Pagina? In de korte tijd dat het Internet, en met name het World Wide Web, goed en wel bestaat, is een aantal medisch georïenteerde Websites en Newsgroups als paddestoelen uit de grond geschoten. Er is kennelijk een duidelijke behoefte aan medische informatie op allerlei terrein. Opvallend is een aantal nieuwsgroepen waarin bepaalde patiëntengroepen zich hebben verzameld en waar wetenswaardigheden omtrent de ziekte wordt uitgewisseld, nieuwe behandelingsmogelijkheden worden besproken en waar soms on-line diagnoses worden gesteld. Voor de medicus die door deze nieuwsgroepen bladert, is het soms verbazingwekkend hoeveel sommige patiënten over 'hun' ziekte weten en hoe diep men soms graaft in de rijstebrijberg van medische informatie die van alle kanten op ons af komt. Helaas is niet iedereen in staat het kaf van het medische koren te scheiden. Tevens lijkt het gezien sommige berichten op het Internet niet onwaarschijnlijk dat sommige bedrijven langs deze weg trachten een breder publiek te interesseren voor hun vaak dure (en helaas nogal eens onwerkzame) produkten.
  Enige begeleiding lijkt derhalve op z'n plaats, temeer daar sommige 'leken/deskundigen' blijk geven van een ernstig gebrek aan basale kennis ten aanzien van, met name, anatomie en functie van sommige lichaamsdelen.
   
 • Wie maakt de Urologische Pagina? De informatie op deze pagina is opgesteld, en wordt onderhouden door Joop Noordzij, uroloog en werkzaam in een groep van urologen te Amsterdam, en Bram Zeijlemaker, uroloog en werkzaam in Hilversum.
   
 • Verantwoording. Uiteraard zijn de makers van de Urologische Pagina verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We proberen de verstrekte informatie zo duidelijk en accuraat mogelijk weer te geven en passen e.e.a. zonodig aan naar aanleiding van de ontwikkelingen binnen het urologisch vakgebied. Volledigheid kan echter door de beperkingen van het medium Internet en de toebedeelde ruimte niet worden nagestreefd en fouten helaas, hoe zorgvuldig er ook gewerkt wordt, niet altijd vermeden. Hierdoor kan het voorkomen dat Uw behandelend arts tot een andere diagnose komt of een andere behandeling voorstelt dan U op grond van de informatie op de Urologische Pagina zou verwachten. Deze informatie is derhalve niet bedoeld als vervanging van Uw behandeld arts; hooguit als aanvulling hierop. In alle gevallen wordt U geadviseerd om, indien U van plan was een arts te raadplegen, dit niet na te laten. Kortom:
  De redactie van de Urologische Pagina aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in de op deze pagina verstrekte informatie, noch ten aanzien van op basis van deze informatie door de lezer al of niet genomen besluiten betreffende op deze pagina vermelde ziekten, onderzoeken, behandelingen of anderszins en wijst de gebruiker van deze pagina erop dat hij/zij ten allen tijde medisch advies dient in te winnen indien daarvoor een aanleiding bestaat.

    
HOME
© 2002-2018: UROlog.nl
- Public section
Last update: 22 February 2017.